W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Studia podyplomowe – Zamówienia Publiczne

Cel studiów.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
Celem studiów jest także zapoznanie pracowników sektora publicznego z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Czas trwania: dwa semestry. System niestacjonarny.

Zasady rekrutacji

Na podyplomowe studia Zamówienia publiczne przyjmowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie). Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów.
Adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych lub pragnących znaleźć na stanowiskach związanych z realizacją zamówień publicznych.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i zdanie egzaminu końcowego z modułu kształcenia pt. zamówienia publiczne. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma i organizacja zajęć

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni (kliknij tutaj)
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. xerokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

Program studiów – kliknij tutaj

Zakładane efekty kształcenia – kliknij tutaj

Opłata za studia – czesne

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

I. wpłata w dwóch ratach:
Kwota całkowita: 2 440,- zł
Rata w wysokości 1 220,- zł (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)

II. wpłata w czterech ratach:
Kwota całkowita: 2 540,- zł
Rata w wysokości 635,- zł (wpłaty średnio co dwa miesiące)

III. wpłata w ośmiu ratach
Kwota całkowita: 2 660,- zł
Rata w wysokości 332,50 zł (wpłaty raz w miesiącu)

 
advert