W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Studia podyplomowe – Prawo w przedsiębiorstwie

Opis studiów

Studia podyplomowe Prawo w przedsiębiorstwie adresowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości zagadnień prawnych niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Studia kierowane są w szczególności do osób planujących rozpoczęcie lub prowadzących działalność gospodarczą, kadry zarządzającej firm oraz osób pracujących w jednostkach (publicznych i niepublicznych) zajmujących się obsługą biznesu.

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie umiejętności analizowania i interpretowania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw.
W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe gałęzie prawa w szczególności szeroko omówione zostaną administracyjnoprawne regulacje dotyczące stosunków gospodarczych i prawa przedsiębiorców.

Czas trwania

dwa semestry
System niestacjonarny

Zasady rekrutacji

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Rekrutacja ciągła – Studia zostaną uruchomione w chwili zebrania grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Czesne za semestr studiów

1350,- zł. Całkowity koszt 2700,- zł. Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych.

Studia podyplomowe Prawo w przedsiębiorstwie – program

 
advert