W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Klauzula przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, adres: ul. Koszary 8 22-400 Zamość.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email dziekanat@wshe.zamosc.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Strona może zawierać adresy skrzynek mailowych oraz formularz kontaktowy. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail/formularzem kontaktowym zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

ODBIORCY DANYCH
Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych np. podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

 
advert